STATSBUDSJETT 2015

Teatervenner Norge synes å se en rød tråd gjennom prioriteringen av det regionale kulturlivet; styrke arbeidet med kunst og kultur for barn og unge i hele landet og anerkjennelse av frivillighetens egenart og verdi. Vi finner det derfor noe skuffende at institusjoner og frivillige organisasjoner som nettopp ivaretar disse punktene på sin måte, ikke er bedre tilgodesett i statsbudsjettets post 324 scenekunst, hvor vi nå hører hjemme.

Vi har notert oss at regjeringen sier at ”En prioritering av sentrale scenekunstinstitusjoner og – miljøer lokalt og regionalt vil sikre at kulturen bygges nedenfra. Dette vil bidra til maktspredning og et profesjonelt kulturliv med scenekunst av høy kvalitet i alle landets regioner”.

Som en følge av dette ser vi at regionteatrene har fått en økning i sin bevilgning. Dette er veldig bra, men imidlertid ikke tilstrekkelig. Riksteatret må også få mulighet til å opprettholde sin viktige turnévirksomhet, som i stor grad ivaretar at distriktene har et rikt og mangfoldig teatertilbud .

Når bevilgningen til Riksteatret er redusert i statsbudsjettet for 2015 innebærer det et realkutt på 3 millioner kroner, et betydelig kutt som får konsekvenser for deres aktivitet. Det vil formodentlig bety færre forestillinger til regionene og tilbudet til det lokale kulturhus og til teateropplevelse for publikum i distriktene blir redusert.

Teatervenner Norge har nå fått en forutsigbar plass på statsbudsjettet, men vi må ha en større økning i bevilgningen slik at vi kan planlegge vår aktivitet, opprettholde kontakten med eksisterende meldemsforeninger og ha midler til å bistå etablering av nye teatervennforeninger, med en ungdomsgrupperinger rundt i landets samtlige regioner.