ÅRSMØTEHELG TEATERVENNER 2016

Teatervenner Norge har holdt årsmøtehelg hvor skuespiller Mattis Herman Nyquist og Alessia Fraquillo, markedsrådgiver og skoleansvarlig ved Riksteatret, var våre gjester. Mattis fortalte om arbeidsprosessen med regissør Liv Ullmann i «Fortrolige samtaler».  Med alvor og humor fikk vi innsikt i prosessen og turnélivets lyse og «grå» sider. Han vil gjerne bidra til samtaler, workshops i forbindelse med turnéen. Teatervennene kan legge til rette for slike møteplasser i samarbeid med stedets kulturhus eller teater. Det beriker publikum forøvrig og vi ønsker det velkommen!

Alessia Fraquillo gikk gjennom ny samarbeidsavtale hvor felles mål er større publikumsoppslutning og gode ordninger for teatervenner som arbeider for nyetableringer av teatervennforeninger.

Vi hadde glede av unge nykommere på årsmøtetreffen; Ida  Lillebakk fra Teatrets Venner, Teatret Vårt i Molde, Mona Sørensen fra Vesterålen. Foreningen Drammen Teater stilte for første gang med to representanter; Roy Frantzen og Jan K. Hverven.

Takk til dere alle for hyggelig lag og bidrag for å gjøre dette til en begivenhetsrik helg!

ÅRSMØTE 2016 MATTIS IMG_3513

 

ÆRESMEDLEM TIL MARITA BAUGSTØ

Æresmedlem. Eva Wiksén Næser (t.v.) leder for Teaterts Venner i Grimstad Therese Strupstad Hagen og daglig leder for Teatervenner Norge, Halldis Olafsdottir var blant dem som hyllet Marita Baugstø (foran) med æresmedlemskapet i Teaterets Venner.

Teaterets Venner overrasket Marita slik at hun ble rørt til tårer

Hun var totalt uforberedt da lederen for Teaterets Venner torsdag kveld proklamerte at styret hadde bestemt seg for å dele ut et nytt æresmedlemskap i venneforeningen.

Sakset fra tale Eva Wiksén:

«Ærede forsamling!

For vel 30 år siden truet at Riksteatret med å reise forbi Grimstad fordi det var minimal teaterinteresse i byen. Noen mennesker ble vrede. Dette fant man seg ikke i! Lederen for Grimstads glade teateramatører og byens kultursjef så på det MUSIKKENS VENNER hadde maktet å bygge opp og sa: «Hvorfor ikke stifte en forening for TEATERVENNER?» Slik fikk Grimstad okt. 81 – Norges første PUBLIKUMSFORENING, som ikke var knyttet til ett bestemt teater og som kun hadde formidling som oppgave To mennesker ble irritert og gjorde noe med sitt eget behov for teater til sitt hjemsted. De kastet en sten i vannet og det har vært utrolig å oppleve hvordan ringene har spredd seg!

Grimstad fikk ett av landets første kulturhus i 85 og da Teatrets Venner i Grimstad var 5 år i 1986, var bl.a. NRK/TV var med på jubileumsarrangementet. Leif Stavik laget et TV program om «Grimstadmodellen», måten vi formidlet teater på, vårt nettverk, samarbeidet med Bibelskolen, teateramatører, kirken o.a. Etter at det ble vist, kom flere teatervennforeninger.

Det har vært en eventyrlig opplevelse å være med på dette arbeidet. Da landsforbundet ble stiftet i 92, hadde Grimstad vel 500 medlemmer. Man stod alene eller sammen med andre organisasjoner som arrangør for 35-55 teaterarrangementer pr. år.

Samtidig stod vi som faddere for nye teatervennforeninger. Dette hadde ikke vært mulig hvis ikke Riksteatrets sjef, Gudrun

– 26. Waadeland, var positiv og strakte seg langt med antall forestillinger, møtte ved teatertreff og betalte for, kursvirksomhet, besøk i skoler med mer. Både hun og Anne Gullestad, som ble sjef i 88, så – selvsagt – potensialet i å få teatervennforeninger ut over landet. Det ble deltakelse ved mange arrangørseminarer i ulike deler av landet på meg. Jeg var vel en slags omreisende «teatermisjonær» på denne tiden, som ble invitert med for å snakke om «Grimstadmodellen» og måten vi formidlet scenekunsttilbud på (…).

Daglig leder fremhevet hennes innsats i styresammenheng i tidligere Landsforbundet Teatrets Venner, nå Teatervenner Norge:

«Kjære Marita! Gratulerer med æresmedlemskap! (…) Du har storparten av min tid som daglig leder i landsforbundet Teatervenner Norge vært nestleder i landsforbundet men du har vært innom de fleste verv gjennom tidene, og siste periode du var styreleder var i 2005 -2007. I denne tiden har du vært en sterk bidragsyter i forbundets utvikling. Du er en dreven strateg, konstruktiv og alltid optimistisk uansett hvilke forhold som råder. (…) Takk fra alle teatervenner i hele landet for din innsats i landsforbundet!

STATSBUDSJETT 2015

Teatervenner Norge synes å se en rød tråd gjennom prioriteringen av det regionale kulturlivet; styrke arbeidet med kunst og kultur for barn og unge i hele landet og anerkjennelse av frivillighetens egenart og verdi. Vi finner det derfor noe skuffende at institusjoner og frivillige organisasjoner som nettopp ivaretar disse punktene på sin måte, ikke er bedre tilgodesett i statsbudsjettets post 324 scenekunst, hvor vi nå hører hjemme.

Vi har notert oss at regjeringen sier at ”En prioritering av sentrale scenekunstinstitusjoner og – miljøer lokalt og regionalt vil sikre at kulturen bygges nedenfra. Dette vil bidra til maktspredning og et profesjonelt kulturliv med scenekunst av høy kvalitet i alle landets regioner”.

Som en følge av dette ser vi at regionteatrene har fått en økning i sin bevilgning. Dette er veldig bra, men imidlertid ikke tilstrekkelig. Riksteatret må også få mulighet til å opprettholde sin viktige turnévirksomhet, som i stor grad ivaretar at distriktene har et rikt og mangfoldig teatertilbud .

Når bevilgningen til Riksteatret er redusert i statsbudsjettet for 2015 innebærer det et realkutt på 3 millioner kroner, et betydelig kutt som får konsekvenser for deres aktivitet. Det vil formodentlig bety færre forestillinger til regionene og tilbudet til det lokale kulturhus og til teateropplevelse for publikum i distriktene blir redusert.

Teatervenner Norge har nå fått en forutsigbar plass på statsbudsjettet, men vi må ha en større økning i bevilgningen slik at vi kan planlegge vår aktivitet, opprettholde kontakten med eksisterende meldemsforeninger og ha midler til å bistå etablering av nye teatervennforeninger, med en ungdomsgrupperinger rundt i landets samtlige regioner.

NYHETER SOMMER 2014

Her følger informasjon om forbundets arbeid denne våren. Det er gledelig at vi endelig har et fulltallig styre og ønsker de nye medlemmene Therese Strupstad Hagen, Bitten Gunnerud og Eli Alette Schøyen hjertelig velkommen! Vi takker Cate, Tone og Nils for godt styrearbeid og sin innsats for etablering av nye teatervennforeninger.

NYE LEDERE I FORENINGENE

Det er bevegelse i lokalforeningene – ledere sender stafettpinnen videre!:

  • Lisbeth Sørensen Teatrets Venner Teatert Vårt
  • Knut Harald Sommerfeldt Foreningen Drammens Teater
  • Therese Strupstad Hagen Teatrets Venner Grimstad.
  • Ingrid Loftesnes (midlertidig) Sogn teaterforum

FLERE TEATERVENNFORENINGER

Tone F. Olsen arbeider i lag med forbundsleder Lise Hellandsvik om flere foreninger ved Riksteatrets spillesteder i Møre og Romsdal. De arrangerer nettverksmøter for ildsjeler som vil starte opp nye foreninger og andre teatervennforeninger. Siste møtet var i forbindelse med teaterfestivalen i Molde.

HØSTSCENA 24 – 28 SEPTEMBER 2014

Styreleder Lise Hellandsvik har inviterer alle teatervenner til teaterfestivalen i Ålesund. Medlemmer i Teatervenner Norge får billigere teaterbilletter og privat overnatting hvis ønskelig. Om noen har lyst til å jobbe som frivliig disse dagene; meld fra til Lise! Det vil også være ett nettverksmøte i løpet av helga for teatervenner fra alle fylker. les mer

Vi håper å se mange teatervenner i Ålesund!

FLERE UNGE TEATERVENNER

Nils har engasjert seg for Teaterts Unge Venner i Trondheim sammen med tidligere TUVere Vilde og Sarah. Leder i TV Trøndelag Teater, Marit F. Døvre, har deltatt på seminar med dramaturger ved Trøndelag Teater som ytret ønske om flere ungdommer i teatret. De har innhentet ideer for aktivitet og TUV Trondheim er på vei. Lykke til!

RIKSTEATRETS ARRANGØRSEMINAR 19. MAI

Styreleder og daglig leder deltok på RT vårsamling hvor høstens reportoir presenteres. Teatervenner Norge delte ut flyere til deltakerne med informasjon om vårt arbeid. Flere arrangører var interessert, og styret skal fordele oppfølgingsarbeidet på styreseminaret i august.

Lokalforeningene kan benytte forbundets logoer, mal for roll up og flyere hvis ønskelig. Design av flyer er utarbeidet av Arnt Jørgen Sønslien, Korn Reklamebyrå AS.

Påtroppende Riksteatersjef Tom Remlov holdt en uformell tale ved middagen hvor han la fokus på RT´s “publikumsutfordring” som omreisende teater. Daglig leder presenterte seg for Remlov i etterkant og fortalte kort om vårt publikumsbyggende arbeid. Han inviterte til samtale når han tiltrer stillingen.

BUDSJETTSØKNADER 2015

Styret i TN har søkt delfinansiering i tillegg til Post 74 Kap. 320, Norsk Kulturråd: Norsk teaterråd, Bergersenstiftelsen samt prosjektstøtte fra Kulturrådet. Sistnevnte er et samarbeid med ASSITEJ om et fagseminar nasjonale og internasjonale fagpersoner hvor vi ønsker å bygge videre på våre erfaringer med arbeidet for og med ungdom. De unges stemme vil bli representert ved blant andre Teatrets Unge Venner.

FORSLAG SENDT NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING

Teatervenner Norge ble oppfordret av Norsk Publikumsutvikling (NPU) om å sende prosjektbeskrivelse av piloten Teatrets Unge Venner som publikumsbyggende tiltak. ”Sluttrapport og evaluering pilotprosjekter” ved prosjektleder Ingjerd Løchen var lagt ved. Se Om Teatrets Unge Venner hvis du vil lese dokumentet.

ERFARINGSUTVEKSLING

Vi gleder oss over engasjement og mer “deling” av erfaringer og tips foreningene imellom. Foreningene har bl.a drøftet alternative utforming av “medlemskortet” for enkeltmedlemmer. Noen trykker egne medlemskort og andre benytter giroen som TN sentralt sender ut.

OPPSUMMERING ÅRSMØTEHELG 2014

Landsforbundet har som mål å gi lokalforeningene en interessant og spennede årsmøtehelg med sosialt og faglig påfyll. I år startet vi opp med teaterbesøk på DNT med forestillingen “Spellemann på taket”.

Lørdag var det tett program med fordrag om Frivillighet Norge´s arbeid og deretter «Fra manuskript til ferdig forestilling, hva gjør dramaturgen?» – en samtale med Riksteatrets dramaturg Tine Thomassen. Hun tok utgangspunkt i forestillingene «Doktor Proctors prompepute» av Jo Nesbø og «Mens vi venter på Godot» av Samuell Beckett.

Tine Thomassen holder kurs, foredrag «Fra bok til manus» for de som ønsker det!

Etter lunsj ble det omvisning på verkstedet ved teknisk sjef Kristin Tunold-Hanssen. Teatervenner fikk se og høre om scenografi under produksjon med innblikk i teknisk og estetisk utforming.

Deretter var det satt av tid for at hver og en forening presenterte sitt arbeid og sine utfordringer. Tilbakemeldingen fra medlemsforeningene i etterkant var enstemmig; mer tid for erfaringsutveksling!!!

TN sendte evalueringskjema hvor fire av åtte lokalforeninger svarte. Vi fikk konstruktive innspill som skal vurderes for programmet for årsmøtehelg i 2015. De som ikke deltok kan også bidra med forslag!

GOD SOMMER TIL DERE ALLE!

RIKSTEATRETS VÅRPROGRAM

Samfunnsengasjement og demokrati var stikkord da teatersjef Ellen Horn la frem Riksteatrets repertoar for våren 2014. Vigdis Hjorths kritikerroste roman Leve posthornet! blir teater, Toralv Maurstad skal på turné med publikumssuksessen «Sokrates’ forsvarstale» og grunnlovsjubileet markeres. Dette er bare noen av høydepunktene i Riksteatrets repertoar våren 2014. Ellers blir det både dans og godbiter for barna. Medlemmer i LTV får 20 % rabatt på alle forestillinger i tillegg til andre goder.

Løp og kjøp!

 

TEATERFEST I MOLDE 5 – 9 MARS

I dag braker det løs med Teaterfest i Molde! les mer

Leder i Ålesund Teaterforening, Lise Hellandsvik, og Tone Folke Olsen styremedlem i Teatrets Venner Teatret Vårt, skal i kraft av styremedlemskap i LTV bidra med erfaringer og inspirasjon om teatervennearbeid for potensielle «ildsjeler» invitert med av kulturhusledere i Møre og Romsdal i anledning Teaterfesten. LYKKE TIL!

 

FRIVILLIGHET NORGE – TOPPLEDERKONFERANSEN 2014

Over 200 styreledere og generalsekretærer møttes 14. januar for å diskutere hvem de nye frivillige er og hvordan de kan motiveres. Frivillig virkssomhet spenner over ulike områder som bl.a idrett, helse og sosialomsorg, beredskap, friluftsliv, religion, miljøvern, nærmiljø og kulturelle aktiviteter. Landsforbundet Teatrets Venner er nytt medlem, og daglig leder deltok.

Medlemskapet i Frivillighet Norge gir konkrete råd til hvordan teatervenneforeningene kan påvirke sin kommune for å fremme vekst og utvikling i den lokale frivilligheten. Teatervenner rundt om i landet bidrar til et mangfoldig tilbud i kommunene. Som nærmiljøbygger kan foreningene gå i dialog med kommunen slik at frivilligheten får større plass i lokalpolitikken.

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!